هزینه عمل چقدره و تاثیراتش به چه شکله و افزایش طول قطر چقدره

نظر خود را بنویسید