من پروفسور دکتۆر کیوانی آقا محمدپۆرم . من فوق تخصصی کۆئه ندامی میززانی پڕۆستات نزوکی و گیروگرفتی جنسی مۆ جیگە ی تیکوشانی من له تارانە و لە با شترین نخۆشخانه ی تاران به هاوچه رخ ترین مه کینه تشخیصی و ڕادیۆلۆجی شترین ئامێر جراحی اندۆسکوپیک و له یزە ری و لاپاراسکۆپئک

لیستە تۆاۆی اعماله جراحئ که به ریۆە دە چی :

١.به ردی گورچیله: تۆاۆی انۆاعئ بە ردی گورچیله له هه اندازه به کۆمه ئ مه کینه پیشکه ۆتوو ئ اندۆسکوپ ۆ  لاپاراسکۆپ جراحئ ده بێتی.

:(TUL)

عملئ جراحئ بە رد شکینئ نیو اندامئ بو به رد گه می حالب که به کۆمه ئ مه کینه اندۆسکوپ ۆ به بئ درز ۆ به شێوه ی سرپایئ به ریۆە دە چی. تێچوون عمل ده ورۆبه ری ١٢٠٠ دۆلارە

:(ESWL)

بە رد شکینئ ده ره ۆ اندامئ که به شێوه ی سرپایئ ۆ له دیگه ئئ تا وئ تیشک ۆ لە یزە ر له دە رە ویائ به دن ۆ به بئ بیهوشی به ریۆە دە چی . تێچوون 250 دۆلارە

 :(PCNL)

عملئ جراحئ لا بردنئ به ردی گورچیله به درزیکئ بۆچک ١ سانتیمتری که به شێوه ی کامل بردە کانئ گورچیله خالی ده کا تۆ یک تا دۆ رۆژه فاندنی که وتوو. تێچوون عمل ده ورۆبه ری 2000 دۆلارە

:(RIRS)

عملئ جراحئ شکاندئ به ردی گورچیله نیۆ اندامئ به  یورتروسکوپ فلکسیبل که سه ر پایه ۆ تێچوون 250٠ دۆلارە

 1. شیرپه نجه یی گورچیله:

شیرپه نجه یی گورچیله اگه ر که متر له 4 سانتیمتر بیت به شێوه ی لاپراسکۆپ و ته نیا به سی کۆنایی 5 میلی متر ته نها تۆده که لائه به نۆ و گورچیله سالم ئه منییت. ده وره ی که وتوو سی رۆژه و تێچوون 4000 دۆلاره.

ئه گه ر شیرپه نجه یی گورچیله گه وره تر له 4 سانتیمتر بیت به عملئ جراحئ باز به بیت و تنها تۆده که په یکه ریکی و گورچیله سالم ئه منییت ده وره ی که وتوو سی رۆژه  و تێچوون 2500 دۆلاره.

3.ته سکئ جیگه ۆه صلئ حالب به لگنچه (UPJO) که به لاپراسکۆپ به ریۆە دە چی  و به سی کۆنایی فره ریز وه طۆلی که وتوو دو رۆژه و تێچوون 3200 دۆلاره.

4.نه خۆشی غوده ی فه وقی گورچیله یا آدرنال که له ئه مه نه خۆشیه فشارئ خوین ده چتبه بان . عملئ جراحئ لا بردنئ به لاپراسکۆپ و به سی کۆنایی فره ریز به ریۆە دە چی  . طۆلی که وتوو دو رۆژه و تێچوون 4000 دۆلاره.

 1. شیرپه نجه یی مثانه:

ئه اگه ر شیرپه نجه یی مثانه له مه راحلی اوه لیه ی ئه بی به له یزر اندۆسکوپی و به بی عملئ باز (TURT) لائه بریت. ده و ریایی که وتوو یک رۆژه و تێچوون عملئ1200 دۆلاره.

ئه اگه ر شیرپه نجه یی مثانه پیشکه ۆتوو بیت به عملئ جراحئ به رداشتی مثانه به ریۆە دە چی  . و له رۆده وه مثانه دروس ده بیتو و به مجرای ادراری وه صل ده بیت. ده و ریایی که وتوو 6 روژه و تێچوون ده ورۆبه ری 4300 دۆلاره.

 1. به ردی مثانه: ئه مه عملی به یه ک کۆنایی 1 سانتیمتری و به بی عه مه ل باز ئه بیت. ده وریایی که وتوو یه ک رۆژه و تێچوون 1300 دۆلاره.
 2. پڕۆستات : لابردنی پڕۆستات به بی درز و به له یزر اندۆسکوپی به ریۆە دە چی.(TRUP). ده وریایی که وتوو یه ک رۆژه و تێچوون 2000 دۆلاره.
 3. شیرپه نجه یی پڕۆستات: به عه مه لی جه راحی ئه بی تواوی پڕۆستات لابه ریت و مه ثانه به مه جراوه وه صل ده بیت. ده وریایی که وتوو سی رۆژه و تێچوون 3900 دۆلاره.
 4. به ره گشتی ادرار: زیاتر له منالانئ ورد رو ئه دات . عه مه له که یی به له یزرو و اندۆسکوپی به بی درز و تێچوون 1200 دۆلاره.
 5. بیضه یئ نزۆل نه کراو: عه مه ل به لاپراسکۆپ و ته نها به سی کۆنایی ریز و بۆچک به ریۆە دە چی و بیضه ده فریته نیۆ کیسه. ده وریایی که وتوو یه ک رۆژه و تێچوون 2000 دۆلاره.

11.شیرپه نجه یی بیضه:

ئه گه ر توده که بۆچک بیت بیضه که دائه نریتۆ ته نها توده که خۆیئ لائه برگیت. ده وریایی که وتوو یه ک رۆژه و تێچوون 1200  دۆلاره.

ئه گه ر توده که گه وره بیت به بیضه به شێوه یی کامل لائه بریت ده وریایئ که وتوو یه ک روژه و تێچوون 1200  دۆلاره.

12.فه تق: به شێوه یی لاپراسکۆپی به  ریۆە دە چیت ده وریایی که وتوو یه ک رۆژه و تێچوون 1200  دۆلاره.

 1. واریکۆسل: ئه گه ر که سیکه نه توانی منالدار بیت به شێوه یی لاپراسکۆپیک ویا میکرۆسرجرئ به ریۆە دە چیت ده وریایئ که وتوو یه ک رۆژه و تێچوون 1000 دۆلاره.
 2. هیدرۆسل: ئاوهاتنو و ته وه رمئ بیضه یه که عه مه له که یئ به درزیی بۆچک خاس ئه بیت و ده وریایی که وتوو یه ک رۆژه و تێچوون 800 دۆلاره.
 3. باز بۆنی لوله یئ مه نی به ر:

ئه گه ر به لاوه تر به ستنی لوله یا وازکتۆمی خاس بۆ بیت به میکرۆسکۆپ به ریۆە دە چی بارورئ ئه نجام ئه بیت و ده وریایی که وتوو یه ک رۆژه و تێچوون 1500  دۆلاره.

16.ته نگی مه جرائ ادرار: له ئه م حاله ته ادرار فره ته سکۆباریک دیته ده ره وه. عه مه ل به له یزر اندۆسکۆپیک و به بئ درز و و ده وریایئ که وتوو یه ک رۆژه و تێچوون عه مه ل 900  دۆلاره.

17.گرتنئ اسپرم ڵه بیضه کان: ئه گه ر باروه ری ئه نجام نه بیت و اسپرم دانه کانئ فره که م بیت ویا نه بیت له راسئ نازایی و به استفاده یی میکرۆسکۆپ اسپرم په یا ئه بیت و له بانکی اسپرم ذخیره سازئ به  ریۆە دە چی به ره حه مئ ها و سه ره که یی تزریق ئه بی و منال دار بۆنی شیوه ئه گریت. ده وریایی که وتوو یه ک رۆژه و تێچوون 900  دۆلاره.

18.زۆو ئاو هاتنه وه: له کلینیکی جنسی نه خۆشخانه یی بهمنی تاران به کارگردنئ ره وشه کانی تشخیصی پیشکه وتوو و مدرن و به جی نوعئ اختلال دیاری ده کات ئه بیت ده رمانئ دارویی به  ریۆە دە چی تێچوون ده ورۆبه ری 140 دۆلاره.

19.لاوازی جنسی: له کلینیکی جنسی نه خۆشخانه یی بهمنی تاران به کارگردنی ره وشه کانی تشخیصی پیشکه وتوو و مدرن و به جی نوعئ اختلال دیاری ده کات ئه بیت ده رمانئ دارویی به  ریۆە دە چی تێچوون ده ورۆبه ری 140 دۆلاره.

 1. کۆرت هینان گورچیله: به کارگردنی ره وشی تشخیصی پیشکه ۆتوو و مدرن هۆ کاری کۆرت هینان گورچیله مو شه خص ئه بیت درمان به ریۆە دە چی. تێچوون 100 دۆلاره.
 2. خۆڕانه گرتن میزی: له ئه م عه مه له به ره وشی ئه اندۆسکوپی و به بی عملئ باز خۆڕانه گرتن میزی جراحئ ئه بیت. . ده وریایی که وتوو یه ک رۆژه و تێچوون 1500 دۆلاره.

شیۆه عه زیزگدل ده توان یه سیاره کان خۆتان له باره یی نه خوشئ و عکسه کان خودتان به له کارگردنئ به شئ پرسیار هه رئه م سایته له پرۆفسورگورچلیه و کۆئه ندامی میززانئ و پڕۆستات و نازایی پرسیار که ن ووه لا یی خۆتان بگرن.

شۆ ینی نه خۆش خانه که: تاران، میرداماد، یه کتربر ولیعصر، جۆانی ئه زموونگه مسعود، چه قئ جراحئ میرداماد، زه مینه دۆوه م.

ته له فۆن: 00982188784558  و 00989339077024

Email: Drkeivan@irurology.com

شۆین نه خۆشخانه که: تاران، به ش غرب، شه قام ایران زمین، نه خۆشخانه یئ بهمن

ته له فۆن: 00972182499610

صفحه اصلی
تماس با ما
ویزیت آنلاین
رزرو آنلاین
نظرات شما