سلام خدمت شما داکتر صاحب.
احمد از افغانستان سوال داشتم در رابط به اینکه چطور میتوانم چانس پسر دار شدن را بلند ببرم. در حالیکه چهار فرزند دختر دارم.

نظر خود را بنویسید