ببخشید دکتر من ال تم هنگام نعوظ نرم ویکم به سمت پایین دلیلش چیه آیا به دلیل خود ارضایی وا یا درمان داره