بإسلام وارادت حقیر۴٩ساله از قم ودرپنج سالگی ختمه سنتی یعنی خانگی داشته ومدتها خونریزی وعاونت داشتم پروستات حدود ٣٢گرم وازدیاد جدار مثانه ضمنا چندسال پیش شاش بند شدم درماه رمضان وسواد به سختی زدنا ودوال پیش هم تنگی مجرا رابا سیستوسکپی وسواد زدن انجام دادنت گاوییم أوقات إدرار باریک وإحساس عدم تخلیه وسوزان نوک مجرادارم وضمنا منی پرتاب ندارید وپس ازنزدیکی إدرار خیلی روان نیست وظاهرا با خوردم چیزای طبع گرم بدترمیشوم لطفابزرگواری فرمایید ومرا ازاین عذاب چنین ساله نجات دهیم توفیق روزافزونتان را خواستارم

نظرات (1)

دکتر کیوان آقامحمدپور

سلام،احتمال تنگى مجرا دارید که بهتره عکس رادیوگرافیک مثل RUGبگیرید

نظر خود را بنویسید