با توجه به اینکه یکی از عوامل ایجاد درد بیضه تجمع اسپرم است. وازکتومی موجب ایجاد همیشگی این درد در تحریک و رابطه به خاطر مسدود کردن راه اسپرمها نمیشود؟
عمل وازکتومی بعد ۴بچه مقدور است و قانونی؟

نظر خود را بنویسید