سلام بچم ۳۰ روزش هست سنو گرافی ازش گرفتم داخل سنو گرافی زده:(افزایش اکوژنیسیته راس پرامید های مدولای هر دو کلیه مشاهده شد که یافته ای گذرا در دوران نوزادی می باشد؛۲_تعدادی فوکوس اکوژن در حد ۱mmبه صورت پراکنده در هردو کلیه رویت شد چک U/A توصیه میشود،۳_فتق نافی حاوی چربی به دیامتری عرضی دیفکت برابر ۱۲mm در ناحیه ناف مشاهده شد.

نظر خود را بنویسید