سلام علیکم من درتاریخ۱۹/۷/۷۶ازارتفاع سقوط کردم از ناحیه کمرمهره۱۱و۱۲موردعمل قرارگرفتن وب اثر سقوط باکپل بررسی بتن اعصابت کردم وموردکوفتگی تعصبی قرارگرفتن وازآن موقع تابه حال ناتوانی کنترل ادرارومتفودارم از لحاظ عدالت تناسلی ناتوانی دارم و نمیتوانم اوایل باقرص میشداززمان سقوط تابه امروزازسوندفدلی استفاده میکنم و حال برای درمان ازشمادرخواست کمک میکن ممنون میشم مراراهنمایی کنیداگرنیازبه معانیه حضوری باشدمشکلی نیست وقت بدین تا بیام باتشکر

نظر خود را بنویسید