سلام‌آقا‌دکتر‌میگم‌من‌ادار‌نگهداشتم‌بدبخت‌شدم‌رفتم‌قرص‌وزیکر‌نوشت‌و خوب‌شد‌ولی‌کامل‌خوب‌نشد‌حالا‌باید‌بخاطر‌یک‌اشتباه‌تا‌آخر‌عمر‌این‌مشکل‌با‌من‌خواهد‌بود‌یا‌درمان‌دارد‌تورو‌خدا‌جواب‌بدید

نظر خود را بنویسید