سلام ، زیر آلت من یه اضافه پوستی یا گوشتی وجود داره که باعث رنج من میشه ، از خاتواده که سوال کردم گفتند دکتر ها نزاشتند برداشته بشه چون ممکن بوده به نرگ من ختم بشه .
میخواستم ببینم امکانه درمان وجود داره یا در غیر اینصورت در زمان رابطه مشکلی نخواهم داشت .