سلام نتایج آزمایش بنده طبق تصویر پیوستی می باشد بیزحمت میفرمایید که آزمایش بنده نرمال هست یا خیر و اگر نرمال نیست کدام قسمت و پارامترها باید برطرف و تقویت و درمان شود پیشاپیش از لطف شما سپاسگزارم.