درمان ناباروری مردان
زمان مطالعه: 4 دقیقه

برای درک درمان ناباروری مردان نیاز به توضیحاتی در این مورد می باشد ،ﺑﻪ زوجی ﻧﺎﺑﺎرور ﮔﻔﺘﻪ می ﺷﻮد ﻛـﻪ ﭘﺲ از یکــﺴﺎل ﻣﻘﺎربـﺖ جنسی ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﻫـر ﮔﻮﻧـﻪ وﺳـﻴﻠﻪ جلوگیری از ﺑﺎرداری ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ صاﺣﺐ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻮﻧﺪ. ﺷﻴﻮع ﻧﺎﺑﺎروری در زوجهای ایرانی 20 درﺻﺪ است بنابراین نگرانی عمده ای در زوجها و خانواده آنها جهت باروری و بچه دار شدن وجود دارد .اﺣﺘﻤﺎل ﻧﺎﺑﺎروری ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻃول ﻣـﺪت ﺗﻤـﺎس جنسی افزایش می یابد به طﻮری که ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺎروری ﺣﺘـی در یک زوج ﺳـﺎﻟﻢ، در اﻧﺘﻬﺎی ﺳﺎل اول ﺑﻪ 85 درﺻﺪ و در ﭘﺎﻳﺎن ﺳـﺎل دوم ﺑـﻪ 93 درﺻـﺪ می رﺳﺪ.

 • بهترین سن جهت باروری کدام است؟

ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﺎرداری ﻗﺒﻞ از 30 ﺳﺎلگی اﺳـﺖ. قدرت ﺑﺎروری ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳـﻦ تدریجاً ﻛﺎﻫش می ﻳﺎﺑﺪ. ﺑﺎﻻ ﺑـﻮدن ﺳـﻦ ﺑﻴﻤـﺎر و ﻃـﻮل ﻣـﺪت نازایی، اﺣﺘﻤﺎل درﻣﺎن موفقیت آمیز را کمتر میﻛﻨﺪ. در خانم های زﻳﺮ 35 ﺳﺎل در صورتی که ﺑﺎرداری یک ﺳﺎل ﭘـﺲ از ﻣﻘﺎرﺑﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻧﺸﺪه اﺗﻔﺎق ﻧﻴﻔﺘﺪ ﺗﻮﺻﻴﻪ میﺷﻮد ﻛﻪ زوجین به پزشک ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪ .

ﭼﻨﺎن چه خانمی در ﺳـﻨﻴﻦ 35 ﺗـﺎ 39 ﺳـﺎل ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺑﺎرداری ﭘﺲ از 6 ﻣﺎه و در ﺧـﺎﻧﻢ ﻫﺎی متأﻫﻞ ﺑﺎﻻی 40 ﺳﺎل ﻻزم اﺳﺖ زوﺟـﻴﻦ ﺑﻼﻓﺎصله پس از ازدواج ﺑﺮای ارزیابی ﺗﻮان باروری ﺑﻪ پزشک ﻣﺮاﺟﻌﻪ  کنند.

 • علل ناباروری:

ﻧﺎﺑﺎروری دﻻﻳﻞ ﻣﺘﻔﺎوتی دارد. ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﻫﺮ ﻛـﺪام ﻣـﺴﺌﻮل 40 درﺻﺪ از ﻣﻮارد ﻧﺎﺑﺎروری ﺑـﻮده و در 10  درﺻـﺪ ﻫـﺮ دو زوج ﻋﺎﻣـﻞ ﻧﺎﺑﺎروری ﺑﻮده و در 10 درﺻﺪ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﻴﭻ علتی ﻳﺎﻓﺖ  نمی شود .

در اینجا به بررسی علل ناباروری مردان و درمان آن پرداخته می شود .

 

 • درمان ناباروری مردانعلل ناباروری مردان:

1- اختلال ساخت اسپرم یا اختلال کیفیت اسپرم :

الف- واریکوسل یا واریسی شدن رگهای دور بیضه

ب- اختلال ترشح هورمون مردانه مثل تستوسترون

ج- عوامل فیزیکی به وﻳﮋه اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺮارت موضعی ﺑﻴﻀﻪ ﻫﺎ در اﺛـﺮ مشاغلی ﻣﺎﻧﻨﺪ:  رانندگی، نانوایی و رﻳﺨﺘـﻪ گری ﻫـﺎ، ﺳـﻮﻧﺎ و جکوزی داغ

د- ﻋﻮاﻣﻞ شیمیایی مانند : کار با رنگها، گازهای بیهوشی، حشره کش ها، آفت کش ها ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آلاینده های محیطی ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺳﺮب در ﻫﻮا ﻛﻪ باعث ضعف و کندی حرکت اسپرم و در نتیجه ناباروری می شود.

ه- التهاب ﺑﻴﻀﻪ در اﺛﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ عفونتهای تناسلی و اورﻳﻮن

2- اختلال انتقال اسپرم :

انسداد در لوله های منی ﺑﺮ مجاری اﭘﻴﺪﻳﺪﻳﻢ ﻛﻪ وﻇﻴﻔﻪ نگهداری و ﺗﻜﺎﻣﻞ اﺳﭙﺮم ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻘﺼﺎن اﺳﭙﺮم در ﻣﺎﻳﻊ منیﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. مثالهای اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ا ز: وازکتومی، اﻧـﺴﺪاد در ﻧﺘﻴﺠﻪ عفونتهای مقاربتی، ﺿﺮﺑﻪ

 

بخوانید : ناباروری چیست

 

 • عوامل محیطی موثر بر ناباروری :

 1. عوامل شیمیایی: ﻣﻮاد آرایشی نامرغوب حاوی فلزات سنگین و ﻣـﻮاد اکسیدان پاک ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ ، آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎی ﻫﻮای تنفسی(ﺳﺮب) ،ﺣﺸﺮه ﻛﺸﻬﺎ و  آﻓﺖ کشها ،ﻛﺎر ﺑﺎ ﮔﺎزﻫﺎی بیهوشی
 2. ﻋﻮاﻣﻞ فیزیکی:  اﻣﻮاج ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه، رادیو، ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ،ﻣﺎﻳﻜﺮووﻳﻮ ، اﻣﻮاج رادﻳﻮاﻛﺘﻴﻮ ، اﺷﻌﻪ ایکس، اﻣﻮاج اﻟﻜﺘﺮو ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ ﺑﺎ یک شدت خاص میﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺮ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی سلولی ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ. اﻓﺰاﻳﺶ اﻳـﻦ ارﺗﻌﺎﺷﺎت می تواند ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ اسپرم و ﺗﺨﻤﻚ موثر ﺑﺎﺷـﺪ .
 3. فشار روانی: اﺳﺘﺮس در ﻣﺪت زﻣﺎن طولانی میﺗﻮاﻧﺪ عوارضی ﻫﻤﭽﻮن ناباروری، زاﻳﻤﺎن زودرس و ﺳﻘﻂ ﺟﻨﻴﻦ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﺪ. اﺳﺘﺮس ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮔﺮ در ﻋﻤﻠﻜﺮد هورمونهای محرک ﺗﻮﻟﻴـﺪ اﺳـﭙﺮم اﺳـﺖ . ﺗﻌﺪاد اﺳﭙﺮﻣﻬﺎ زمانی ﻛﻪ ﻓﺮد تمرینهای ﺳـﺨﺖ و ﺑـﻴﺶ از اﻧـﺪازه دارد و در مواقعی ﻛﻪ ﻓﺮد درﮔﻴﺮ فشارهای روانی دراز ﻣـﺪت اﺳـﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗـﺮار می گیرد . از طرفی ﻣـﺸﻜﻼت ناباروری، ﺑﺎﻋـﺚ استرس بیشتری میﮔﺮدد. اﻳﺠـﺎد محیطی آرام و دور از اﺳـﺘﺮس ﻗﺒﻞ از ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ بارداری می تواند از ایجاد عوارض نامبرده پیشگیری ﻛﻨﺪ.
 4. بیماریهای مزمن: دیابت، بیماریهای ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪ، اﻳﺪز، ﺳﻨﺪرم ﻛﻮﺷﻴﻨﮓ، آنمی، ﺣﻤﻼت قلبی و اختلالات کبد و ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺎ ناباروری ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺳﺮﻃﺎن و روش های درﻣﺎن آن ﺷﺎﻣﻞ رادیوتراپی و شیمی درمانی ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼل در ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﭙﺮم می شود سوابق خانوادگی نازایی هم می تواند نقشی در ناباروری ﺑﺎﺷﺪ.
 5. عادات بد غذایی: چاقی ، لاغری ، خوردن قهوه زیاد ، سیگار ، کم تحرکی
 • ارزیابی مرد نابارور :

 1. معاینه و شرح حال: بررسی اندازه بیضه ها
 2. آزمایش اسپرم یا مایع منی
 3. آزمایش هورمونی در موارد خاص
 4. بررسی ژنتیک کروموزومی در موارد خاص
 5. سونوگرافی بیضه ها
 • درمان ناباروری مردان:

بسته به دلایل ناباروری مردان که اشاره شد، درمان متفاوت است .

 1. جراحی ناباروری مردان: شایع ترین اختلال در زوجهای نابارور واریکوسل است که بهترین روش درمان آن جراحی میکروسکوپیک واریکوسل است که توسط فوق تخصص اورولوژی انجام می شود .در بیمارانی که تولید اسپرم در آنها به علت وازکتومی صفر است، عمل جراحی برگشت وازکتومی با میکروسکوپ توسط متخصص اورولوژی انجام می شود. اگر در مرد نابارور در آزمایش اسپرم صفر باشد نیاز به عمل جراحی برداشت نمونه از بیضه با میکروسکوپ به روش TESE می باشد که در درصد بالایی از بیماران که تاکنون در مرکز ناباروری انجام داده ام مثبت است و باروری انجام شده است .
 2. مصرف دارو ها جهت تقویت تولید و حرکت اسپرم
 3. درمان هورمونی جهت حفظ توازن هورمونی
 4. اجتناب از دوش گرفتن با آب گرم و استفاده از وان آب گرم یا سونا
 5. پوشیدن لباس‌های زیر آزادتر
 6. رژیم غذایی آنتی اکسیدان
 7. روش لقاح مصنوعی

 

 

دکتر کیوان آقامحمدپور فوق تخصص جراحی کلیه ، مجاری ادراری و ناباروری

 

آپاراتپیج دکتر کیوان آقامحمدپور در سایت آپارات

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

صفحه اصلی
تماس با ما
ویزیت آنلاین
رزرو آنلاین
نظرات شما