سنگ کلیه شاخ گوزتی

سنگ کلیه شاخ گوزنی که با شکاف 1 سانتیمتری از پهلوی یک بیمار خارج شد

نظر خود را بنویسید