سنگ کلیه شاخ گوزتی

سنگ کلیه شاخ گوزنی که با شکاف ۱ سانتیمتری از پهلوی یک بیمار خارج شد

نظر خود را بنویسید