شبکه وریدیدر سمت چپ که دیامتر ان درrestحداکثر۲/۲وبامانوروالسالواحداکثرتا۲\۶میلیمتر افزایش،که با پل تحتانی بیضه امتداد پیدا کرده ودر کالرداپلربه عمل امده ریفلاکس در ان رویت میشود.با این وضع عمل جراحی واجبه یانه.واینکه درجه چند میشه ،مجرد و۲۶سالمه

نظر خود را بنویسید