سلام
در ازمایش همسرم تعداد اسپرم ۱۹ میلیون، مورفولوژی ۳۳، تحرک اسپرم ۴۹، با این شرایط در صورت باردار شدن جنین سالم میماند؟

نظر خود را بنویسید