شیمی درمانی و رادیوتراپی قبل از عمل بیرون اوردن مثانه به دلیل تومور وسیع و بدخیم مثانه باید انجام شود یا بعد از دراوردن کل مثانه؟

نظر خود را بنویسید