شرمنده بخاطر حجم بالای فایل امکان ارسال آزمایش فراهم نشد. آنالیز و کشت بدین شرح میباشد:
تمام موارد نرمال هستن. فقط نیتریت و لوکوسیت استراز مثبت هست و و گلبول های سفید هم many
در کشت هم E-coli 15000000 هست. به جنتامایسین, آمیکاسین, افلوکساسین و نیتروفورانتوئین حساس و به سفیکسیم, آمپی سیلین, ایمی پنم و تری متوپریم-سولفامتوکسازول مقاوم هست.
با تشکر

نظر خود را بنویسید