یه سنگ حدود۹میلی در لگنچه راست دیده شده+یه سنگ در حالب باید چیکار کنم tulانجام شود یا سنگ‌شکن

نظر خود را بنویسید