جراحی آلت تناسلی شکسته

جراحی اورژانسی آلت تناسلی شکسته ،که در صورت تاخیر امکان کجی آلت و تشکیل پلاک پیرونی می باشد.