دکترجان ۳سال است سوزش ادرار دارم تشخیص متخصص پروستاتیت داروهای مصرفی اوفلوکساسین س.سیپرو .پورسکور .پورستا باریج .پروستاتان.تامسوسلین و….مصرف لیکن جواب نگرفتم نشستن اذیتم سمت چپ مثانه تیر و درد دارم‌سایز پروستات۳۴ و۴۴ساله هستم