سلام.من مشکل بیماری پیرونی دارم در نعوظقسمت تهتانی پشت آلتم چیز سفتی هست که دکتاورولوژی رفتم معاینه کرده گفتن که پیرونی هست ودیابتی هستم وانسولین تزریق میکنم میخواستم اگه پیش شما درمان میشوم اول ببینم هزینش چقدره و چند نوبت باید بیام تهران از شهرستان لامرداستان فارس باید بیام