سلام
در نتیجهctیک کیست ۲۳میلیمتری با کلیفاسیون نقطه ای در کورتکس میانی نشان داده.
ضمنا چند کانون هیپودنس باچگالی چربی احتمالاآنژیومیولیپوم ونامعلوم به قطر۲میلیمتر در کورتکس کلیه راست عنوان کرده بفرمایید خطرناکه و چه کار باید بکنم،نتیجهctارسال کردم

نظرات (1)

نظر خود را بنویسید