درود
من ۱۷ سالمه و الت من در حالت کشیده حدود ۱۲/۱۳ سانته و خیلی هم باریکه ، فکر میکنم ک آلتم خیلی کوچیکه و اینکه روم نمیشه این موضوع رو ب کسی بگم
راه درمان چیست؟