سلام.باز‌هم‌بیا‌‌شهر‌ری.ما‌از‌دور‌هم‌که‌شمارو‌میدیدیم.به‌آرامش‌میرسیدم.خونمون‌جای‌دیگه‌‌رفته.شمارتون‌یادت‌نره.یه‌تک‌بزن‌شمارتو‌‌داشته‌باشم.سوال‌هم داشتم

نظر خود را بنویسید

یک × دو =