پدر اینجانب ۶۹ ساله در آزمایش خون کراتین ۱.۹۹ و اوره ۳۵ مشاهده شد . ایشان داروی قلب و فشار خون مصرف میکنن. نتیجه سونوی کلیه بپیوست ارسال میشود

نظر خود را بنویسید