آقای دکتر من مرداد ماه پیش شما آمدم و شما بیماری منو پیرونی تشخیص دادی و شش جلسه شاک درمانی تجویز کردی.من این شش جلسه رو رفتم و حالا بعد از دو ماه هیچ تاثیری نداشته در حالیکه قول داده بودی قطعا خوب میشم.حالا هم پول من رفته هم اصلا خوب نشدم و اصلا نعوظ ندارم.