با سلام.۵۷ساله حدود یک سال پیش سنگ ۷و۴میلی متری در کلیه سونو تشخیص داده شد که با دارو ظاهراً دفع شد لذا پس از آن متوجه یک سنگ در نیمه وسط آلت پدیدار شد بدون کجی وبعد از چند ماه کجی. کم کم شروع شد که در حال حاضر به ۳۰درجه به چپ انحنا یافته و دکتر الولوژیست آمپول

نظر خود را بنویسید