سلام بعلت کجی آلت دکترمن برج ۴امسال حضوری امدم خدمتتان و۶جلسه هم شوکتراپی انجام دادم که موثرنبودالان پزشگان دیگرآمپول زیافلکس راتجویزمیکنند که درکشورما موجودنیست ولی ازترکیه پیداکردم ومیخواهن برایم بفرستن نظرشما درمورد امپول تزریقی زیافلکس چیه ایا تاثیرگذارهست