ولی من متاسفانه نتیجه ای از پنج جلسه نگرفتم .البته کاربر دستگاه بهم پیشنهاد یک پنج جلسه دیگر را یکی دو ماه پس از جلسات اولیه را دادند که با توجه به عدم مشاهده ذره ای تغییر و بهبود ، از ادامه جلسات منصرف شدم.