سلام‌دکتر‌من‌الت‌تناسلی‌ام‌وقتی‌که‌شله‌خیلی‌کوچک‌وباریک‌میشه‌‌و‌زمانی‌که‌سفت‌میشه‌خوبه‌۱۳‌الی‌۱۴‌سانته‌میشه‌جوابم‌را‌بدی‌‌ممنون‌میشم‌

نظر خود را بنویسید