سلام آقای دکتر نتایج آنالیز سیمن به شرح زیر رو راهنمایی می فرمایید با تشکر
Volume: 6.1
Color: milky
Liquifaction: 60 min
Viscisity: high
pH: 7.7
Total sperm count: 153.7 e6
Abnormal morphology: 72%
WBC:1
Rbc:1
Class A:25%
Class B: 30%
Class C: 3%
Class D: 42%

نظرات (1)

سلام ، آزمایش اسپرم در محدوده نرماله

Comments are closed.