من حدود چند سالی هست که از ویگرا استفاده میکنم و از سال گذشته دیگر قرص هم‌ جوابی نمیدهد من ۷ماه پبش سکته مغزی خفیف کردم