با سلام لطف میکنید ایت ازمایش را تفسیر کنید
Volume 1.4
Concentration 104
Progressive 22.6
Non progressive 8.8
Immotile 69
Progressive +non progressive 31.4
Normal morphology 3.2

نظر خود را بنویسید