سلام.بعضی ازسایتهانوشتن داشتن کلیه ی تکی فقط معاف ازرزم میشه.آقای دکتر طبق فرمایش شما معافیت دائم میدن.لطفابفرمائیدکدامدرسته؟