دکترنامزدم میگه عیدیه تیکه چوب رفته توبیضه اش باوجوددردشدیددکترنرفتن دیگه خوب میشه الان رفتن دکترگفته یه بیضه ات ازبین رفته ویکیش هم تا چند ماه بیشتر نمیتونه کارکنه وهیچ وقت نمیتونی ازدواج کنی وبچه داربشی. ولی من باهاش رابطه داشتم هم نعوظ داشت هم اب منی. احساس میکنم دروغ میگه وبهونه میگیره منوول کنه.میخواستم بدونم باید چکار کنم ایاحرفاش راسته قبول کنم. بزارمش کنار؟