دربررسی های ریزبینی مقاطعی ازپوشش ترانژیستال بانمای عادی همراه استرومای فیبروماسکولار بانواحی متعدد اماسی گرانولومی بدون نکروز واضح مشاهده میشود ازارنئوپلازیک مشاهده نمیشود یعنی چی

نظر خود را بنویسید