حدود ١هفته هست که در ناحیه الت تناسلی ٣-۴عدد جوش که شبیه قارچ یا زگیل تناسلی می باشد ایجاد شده است