باسلام وخسته نباشید خدمت جنابعالی بنده دچارشکستگیdnaبه میزان۲۴ وعفونت میباشم طبق آزمایش آیابه نظرشمامن بچه دارمیشوم وبایدچه کنم؟