کمی سوزش ادرار و احساس کسلی و بدن درد و داشتن سابقه مقدار کمی عفونت ادرار دارم

نظر خود را بنویسید