دکتر شما فقط استاد واژن خانمهایی به مردها سرویس نمیدی؟؟؟ من چندبار ازت سوال کردم جواب ندادی …..