من چند وقته متوجه این ضایعه نزدیک بیضه شدم آیا بنظرشما زگیله تناسلیه واینکه یکی هم امروز در کشاله رانم دیدم که خونریزی کرده