اقای‌ دکتراین عکس‌که ارسال میکنم ایازگیل است چون اصلاشبیه عکسهای زگیل‌ نیستوخیلییی ریزه؟ونیازاست فریزکنم؟ناگفته نمونه نقاطی‌که سفیدترهستندقبلابه علت زگیل‌فریز‌شدن البته طبق گفته دکترپوست که میگفتن‌زگیل است من‌۱۴ماه پیش نمونه برداری‌کردم‌ نوع ۱۶،۱۸،۳۹داشتم دوزاول واکسنم هفته پیش‌زدم ایاتاثیری‌داره؟مرسی ازلطف بیکرانتون