بنده حدودا۴۴سالمه ۸۳کیلو وزن ۱.۷۰قدم حدودا ازسن ۱۷سالگی بتناوب خودارضایی داشتم چندین ساله دچارزکدانزالی وکوچکی بیش ازحدآلت وبیضهاشدم.درمان داره بفرمایید جهت هماهنگی پرداخت هزینه تجویز دارو