در یه رابطه در اخر کار سر التم یکمی گرفته شد و بعد از منی چند قطره خون امد و بعد خون نیامد وهیچ سوزش در إدرار ومنی ندارم ولی بعضی موقع ها درد خفیفی در نوک التم دارم ازمایش و سونو گرافی دادم خدا شکر هیچ مشکلی ندارم ولی این درد دقیقا در نوک آلت هنوز هست