من در اخر رابطه سر التم یه کمی گرفته شد و بهد از منی چند قطره خون امد دیگه قطع شد ودر إدرار ومنی هیچ سوزش ندارم و ازمایش و سونو گرافی دادم خدا را شکر مشکلی نداشتم ولی یه درد خفیف دقیقا نوکًالتم دارم