سلام دکتر عزیز
من دابل جی رو سه هفته پیش از پهلوی راست در آوردم و خوب بودم و دو سه روز بعدش عادی عادی بودم
از دیروز دردی در پهلوی راستم حس میکنم درست در همان مسیری که دابل جی بود
کم و زیاد میشه ولی قطع نمیشه
همان حس دردی که وقتی دابل جی در بدنم بود