سلام.
من بعد از خود ارضایی یه تقریبا یه بار در ماه حالت پیش میاد که بعد از ادرار حس سوزش در آلت ام حس میکنم و خیلی شدید است ولی بعد از ۳۰دقیقه و نوشیدن آب و ادرار دوباره دردش آروم میشه.
فقط میخواستم بدونم دلیل اش چیه و چرا اینچنین میشه ممنون.