الٹ تناسلی کہ در ھنگام نعوذ بہ سمت پایین خمیدگی دارہ فوق العادہ است۔ اگہ آقایی چنین مشکلی دارہ دنبال درمانش نباشہ چون خانوما استقبال می کنن

نظر خود را بنویسید

4 × پنج =