سلام
کلیه چپ ۱۱۱ میلیمتر و ضخامت پارانشیم ۱۶ میلیمتر و کیست پاراپلویک ۲۴ رویت شد.
کلیه راست ۹۸ میلیمتر و ضخامت پارانشیم ۱۲ میلیمتر. کیست کورتیکال ۳۵ میلیمتر در زون تحتانی رویت شد.
مثانه دارای حجم ۱۴۷ سی سی و ضخامتجدار ۴ میلیمتر و دارای ترابکولاسیون ظریف
پروستات حجم ۴۶ سی سی و اکو پارانشیم یکنواخت
باقی مانده ادراری رویت نشد.

نظرات (1)

نظر خود را بنویسید