سلام
سن ۶۳ سال
هر دو کلیه دارای شکل ابعاد ضخامت و اکوی پارانشیمال نرمال (کلیه راست به طول ۱۰۵ میلیمتر و ضخامت پارانشیمال ۱۷ میلیمتر و کلیه چپ به طول ۱۰۴ میلیمتر و ضخامت پارانشیمال ۱۵ میلیمتر )
یک کیست ساده اگزوفیتیک به قطر ۹ میلیمتر در پل تحتانی کلیه چپ و کیست ساده کورتیکال دیگری به قطر ۸میلیمتر در پل تحتانی کلیه راست
هیدرونفروز خفیف کلیه راست
پروستات دارای ابعاد و اکوی پارانشیمال نرمال
مثانه نیمه پر در حد قابل بررسی دارای ضخامت جداری نرمال

نظرات (1)

سلام با توجه به هیدرونفروز کلیه انجام سی تی اسکن شکم و لگن لازمه

Comments are closed.